Konference ERU

Odborné konference zaměřené na energetické rušení

v průmyslových a distribučních sítích

(Harmonické, kolísání napětí, nesymetrie a impulzní rušení...)

 

Nové téma konference ERU 2018 bude:

 

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA V NASTUPUJÍCÍ ELEKTROMOBILITĚ

 

 

 


Publikaci "Sborník konference ERU 2008"

bylo přiděleno:

ISBN 978-80-254-3821-3 

Objednejte si CD ERU 2008 a získáte nejenom všechny odborné příspěvky na konferenci, ale i přístup na neveřejné stránky s aktuálními informacemi.

Cena pouhých 500,- Kč (+19% DPH) + 60,- Kč balné a poštovné

 Objednat CD ERU 2008

 

Program konference ERU 2008

I. BLOK - NORMY A PŘEDPISY EMC

Garant: Ing. Jaroslav Šmíd, CSc. smid.tanvald@volny.cz

1.1.   Aktivita subkomise IEC SC 77A v oblasti změn Normy IEC 61000-3-2 týkající se spotřebičů schvalovaných autorizovanými zkušebnami

Ing. Jaroslav Šmíd, CSc

Norma IEC 61000-3-2 je zavedena v ČSN EN 61000-3-2, v které je uvedeno třídění zařízení pro účely omezení proudu harmonických, všeobecné požadavky týkající se metod řízení a meze proudu harmonických emitovaných zařízením se vstupním fázovým proudem £16 A. V tomto příspěvku jsou dále uvedeny připravované změny požadované subkomisí IEC SC 77A, která se rozhodla řešit revizi výše uvedené normy pomocí faktorů vlivu. V souvislosti s tím je uvedeno stanovisko výrobců spotřebičů, závěry dohodnuté na jednání IEC SC 77A v Sydney v září 2007 a informace o průběhu zpracování změn v roce 2008

1.2.   Připravované rozlišování zařízení a instalací při omezování emise harmonických

Ing. Jaroslav Šmíd, CSc

V souboru norem IEC 61000-3 týkajících se omezování emise harmonických byly doposud stanovovány mezní hodnoty pro zařízení připojovaná do veřejné distribuční soustavy nízkého napětí. Nyní se však připravuje technická zpráva IEC/TR 61000-3-14, v které se uvádí pokyn pro použití zásad pro určování požadavků na připojení rušivých instalací. V tomto příspěvku jsou pro porovnání uvedeny požadavky a meze jak pro zařízení se vstupním fázovým proudem >16 A a ≤75 A podle ČSN EN 61000-3-12 tak i pro instalace podle IEC/TR 61000-3-14. U této zprávy se bere v úvahu aktuální schopnost sítě absorbovat harmonické, která závisí na činiteli přenosu mezi nn a vn, na fázových posunech proudů harmonických, na impedanci sítě při kmitočtech harmonických a na budoucích zátěžích.

1.3.   Výkony a účiníky v deformované síti podle současných názvoslovných norem

Doc. Ing. Jaroslav Žáček,CSc. Elektrotechnická fakulta ČVUT Praha

Příspěvek uvádí přehled vybraných často diskutovaných termínů ze současných přejímaných mezinárodních názvoslovných norem, které respektují i reálné deformované průběhy napětí a proudů. Základem zmiňované terminologie je část Mezinárodního elektrotechnického slovníku - Teorie obvodů, Z analýzy vzniku těchto termínů vychází jejich výklad a oprávněnost použití pro dané podmínky. Je zmíněna i problematika výkonů a účiníku nesymetrických třífázových odběrů.

1.4.   Definice prostředí HPEM DLE IEC 61000-2-13

Ing. Libor Palíšek, VOP-026 Šternberk, s.p. divize VTÚPV Vyškov

Norma IEC 61000-2-13, First edition, 2005-03 definuje typická vyzařovaná a vedená elektromagnetická prostředí HPEM (High-power electromagnetic environments). Pro účely této normy jsou za HPEM považována prostředí s intenzitou elektromagnetického pole vyšší jak 100 V/m, tedy prostředí s intenzitou elektromagnetického pole podstatně vyšší než je zvažováno pro „běžné“ EMC aplikace. Norma je výsledkem činnosti subkomise IEC SC 77C. V příspěvku budou představena typická elektromagnetická prostředí HPEM dle definic z normy IEC 61000-2-13. Bude provedeno začlenění prostředí HPEM a uvedena komplikovanost standardizace v této relativně nové oblasti.

II. BLOK - MĚŘENÍ A VYHODNOCOVÁNÍ ÚROVNÍ ENERGETICKÉHO RUŠENÍ

Garant: Doc.Ing. Jan Žídek, CSc. jan.zidek@elcom.cz

2.1.   Měření harmonických v pásmu nad 2.5 kHz  analyzátorem BK-ELCOM

Ing. Petr Bilík, Ph.D., Ing. Gustav Hrudka, Ph.D., Ing. Martin Starzyk ELCOM, a.s.

ČSN 61000-4-7 ed.2 z roku 2003 definuje měření spektrálních složek v kmitočtovém rozsahu 2kHz – 9kHz. Přestože je tato norma již 5 let stará stále se na trhu nevyskytují analyzátory kvality napětí, které by uvedený kmitočtový rozsah pokrývaly. Příspěvek si klade za cíl srozumitelnou formou uvést specifika vyhodnocení spektrálních složek těchto frekvencí a dále publikovat praktické výsledky měření v blízkosti střídačů používaných u fotovoltaických elektráren.

2.2.   Měření účinnosti pohonu

Ing. Tomáš Mlčák,Ph.D., Doc.Ing. Stanislav Kocman,Ph.D., Doc.Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.,  VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektrotechniky

Příspěvek se zabývá vyhodnocení účinnosti elektrického pohonu pomocí analyzátoru BK-ELCOM. Tento analyzátor byl ve spolupráci naší katedry a firmy ELCOM upraven tak, aby bylo možné analyzovat kompletní účinnost pohonu i jeho částí. Analyzátor je doplněn o moduly, které umožňují měření momentu, otáček, a dále napětí a proudu ve stejnosměrném meziobvodu měniče. S těmito moduly a s použitím standardních funkcí analyzátoru, lze analyzovat účinnost kterékoliv části pohonu. Standardní měření třífázového napětí a proudu, bylo rozšířeno na rozsah frekvencí od 20 Hz do 80 Hz, pro přesné měření těchto veličin mezi frekvenčním měničem a motorem.

V příspěvku je provedeno měření účinnosti pohonu s frekvenčním měničem Altivar a asynchronním motorem o výkonu 1,8kW při různých provozních stavech.

2.3.   Monitorování distribučních transformátorů v PRE

Ing. Zdeněk Reimar, PRE, a.s.

Měření a monitorování distribučních transformátorů (DT) vn/nn, které tvoří důležitý prvek rozvodu elektrické energie odběratelům na hladině nn, umožňuje nejen získání technických a ekonomických informací o chování vlastního DT, ale i o zatížení v příslušné oblasti. Předkládaný příspěvek se zabývá změnou metodiky měření a zpracování naměřených údajů, kterou vyvolala právě probíhající náhrada monitorovacích přístrojů ve společnosti PRE.

2.4.   Novinky v analyzátorech kvality elektřiny BK-ELCOM

Ing. Petr Bilík, Ph.D., Ing. Gustav Hrudka, Ph.D., Ing. Martin Starzyk,  ELCOM, a.s.

Příspěvek představí novinky, které jsou výsledkem vlastního vývoje analyzátorů kvality elektřiny BK-ELCOM od minulé konference ERU. Bude představena nová hardwarová platforma přenosného analyzátoru s označením ENA 330, dále zcela nová hardwarová platforma stacionárního analyzátoru postaveného na modulech systému ComapactRIO s označením ENA 450 a bude představena nová filozofie grafického rozhraní k uživateli používaná všemi těmito analyzátory řady BK-ELCOM - tento nový firmware nese označení BK-Touch.

2.5.   Přenos rychlých změn napětí přes transformátor

Ing. Richard Velička, VŠB – Technická univerzita Ostrava

Hlavními parametry transformátorů jsou frekvence a případně vstupní impedance. Každé zařízení má určitý frekvenční rozsah, pro který je navrženo. Pracovní frekvence distribučních transformátorů je 50 Hz. Pokud však chceme sledovat možnost přenosu flikru mezi různými napěťovými hladinami, musíme se zabývat frekvencemi v rozsahu od 0,05 Hz do 35 Hz. Změření takových závislostí je na reálném transformátoru velmi problematické a proto vytvoříme modelovou situaci s mnohem menším transformátorem. Tento bude tvořit reálný model pro měření zkoumaných závislostí. Avšak ani na modelu nelze proměřit celý rozsah požadovaných průběhů. Budou naměřeny jen některé body a navržena metodika, jak zbývající body dopočítat. Dalším rozpracováním metodiky a vytvořením postupů získáme průběh závislosti převodu nebo impedance na velikosti napájecího proudu a hlavně frekvence. Ukazuje se existence výrazného poklesu převodu při velmi malých proudech a při frekvenci pod 5 Hz. Toto je poměrně významná skutečnost vzhledem k maximální citlivosti lidského oka na frekvenci kolem 8,8 Hz. Pokud budeme počítat se závislostí převodu na frekvenci, můžeme vytvořit určitý matematický model pro přenos rychlých změn napětí (flikru) přes distribuční transformátory.

2.6.   Výkonové zdroje sinusového napětí

Ing. Karel Künzel, CSc., Doc. Ing. Václav Papež, CSc., FEL, ČVUT Praha

Příspěvek se zabývá praktickými otázkami výkonových zdrojů sinusového napětí síťového (nebo jemu blízkého) kmitočtu, které přitom samy nejsou zdrojem rušivých signálů znehodnocujících vlastní měření. Především se jedná o měření v oblasti harmonických síťového kmitočtu a dále o měření rušivých signálů šířených po vedení (tedy zejména v oblasti 150 kHz – 30 MHz) a dalších citlivých a přesných měření. Článek popisuje možné způsoby realizace takových zdrojů, které doplňuje řadou praktických měření vlastností takových zdrojů. V neposlední řadě je zmíněna vhodná filtrace signálů.

 

III. BLOK - ZDROJE ENERGETICKÉHO RUŠENÍ A PROSTŘEDKY PRO JEHO ELIMINACI

Garant: Ing. Jiří Holoubek jiri.holoubek@elcom.cz

3.1.   Dimenzování kabelů s ohledem na jejich zatížení jednofázovými nelineárními spotřebiči

Ing. Jiří Drápela, Ph.D., Ing. Petr Valkoun, Ústav elektroenergetiky, FEKT VUT v Brně

Velikost proudu ve středním vodiči je v klasickém pojetí třífázové soustavy s harmonickými průběhy okamžitých hodnot dána nevyvážeností zatížení v jednotlivých fázích. Jestliže je ale napájecí síť zatížena jednofázovými spotřebiči s nelineární nebo frekvenčně závislou dynamickou AV charakteristikou, budou odebírané proudy neharmonické, a na velikost proudu ve středním vodiči bude mít, kromě nevyváženosti zátěže, vliv i velikost tzv. soufázových harmonických složek jednotlivých fázových proudů. Výsledný proud středním vodičem následně způsobuje, mimo jiné, zvýšení zatížení jednotlivých přenosových prvků napájecí sítě a zvyšuje úbytky napětí na středním vodiči. Článek se zabývá analýzou zvýšení tepelného namáhání napájecích vedení v důsledku nulových složek harmonických proudů a postupem pro dimenzování kabelů zatíženích jednofázovými nelineárními spotřebiči.

3.2.   Další otázky zpětných vlivů statických měničů kmitočtu na napájecí síť

Ing. Richard Jelínek, CSc, ELFIS, s. r. o.

Příspěvek se zabývá novými pohledy na problematiku emisí energetického rušení statických měničů kmitočtu. Dalším velmi zajímavým problémem je vliv délky kabelu mezi měničem kmitočtu a napájeným elektromotorem. Jsou zde uvedeny příklady z praxe s nástinem jejich řešení.

3.3.   Velké rušivé spotřebiče a pravidla pro provozování distribučních sítí

Ing. Jaroslav Pawlas, ELCOM, a. s.

Připojování rušivých spotřebičů s vysokými jednotkovými výkony je nutno ještě v předprojekční fázi projednat s dodavatelem elektrické energie, případně s provozovatelem lokální distribuční sítě. Stanovení příspěvku úrovní rušení jednotlivých kvalitativních parametrů elektřiny pro konkrétní spotřebiče instalované u konkrétních odběratelů elektrické energie je velmi komplikované. Mnohdy je poslední instancí pro stanovení mezí závazných pro provozovatele a tím pádem i pro projektanta Energetický regulační úřad. Příspěvek popisuje technické i ekonomické dopady takovýchto rozhodnutí.

3.4.   Provoz a údržba kompenzačních zařízení nízkého napětí

Bc. Tomáš Rygl, Ing. Jiří Holoubek 

Průmyslové sítě nízkého napětí jsou v současné době jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících systémů. Je to způsobeno jednak překotným vývojem napájecích částí moderních technologických zařízení s cílem snížit spotřebu elektrické energie, jednak také novými pohledy na konfigurace průmyslových sítí vzhledem k důslednějšímu rozúčtování spotřebované energie na jednotlivá pracoviště, ale i vzhledem k požadovanému stupni zajištění dodávky elektrické energie. Tento vývoj podstatně ovlivňuje správné provozování kompenzačních zařízení, které společně s důsledně prováděnou údržbou má rozhodující vliv na jejich životnost.

3.5.   Vplyv bežnej prevádzky veterných elektrární na kvalitu elektrickej energie

Doc. Ing. Alena OTČENÁŠOVÁ, Ph.D., Katedra výkonových elektrotechnických systémov, Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

Pripojenie distribuovaných zdrojov elektrickej energie do siete je často považované za možný zdroj skreslenia, zdroj zníženia kvality elektrickej energie, a preto je nutné stanoviť primerané požiadavky a použiť aplikovateľné hodnotiace metodológie.

Všeobecne ide o kompromis dvoch rôznych hľadísk. Na jednej strane je samozrejme očakávané skreslenie v spoločnom napájacom bode, pretože je špecifikované pripojením VTE a na strane druhej je nutné stanoviť vhodné úrovne – limity, ktoré sú aplikované na zabezpečenie toho, aby spôsobené skreslenie bolo prijateľné ostatnými užívateľmi siete. V článku použité normy IEC 61000, STN a definície ako napr. plánované úrovne sú všeobecne použité ako limity skreslenia. Uvažované sú tieto parametre kvality elektrickej energie – flicker, emisia harmonických, medziharmonických, vplyv na signál HDO a tiež potreba regulácie účinníka.

3.6.   Statické měniče kmitočtu s nízkými emisemi harmonických

Ing. Naděžda Pavelková, ABB, s. r. o.

Masové nasazování statických měničů kmitočtu ve všech průmyslových oborech a s poslední době i v nevýrobní sféře způsobuje neustálé snižování kvality elektřiny v napájecích sítích. Pro eliminaci těchto negativních zpětných vlivů byla vyvinuta celá škála více či méně účinných zařízení, jejichž instalace zvyšuje investiční náklady. Snahou předních světových výrobců je emise harmonických potlačit přímo v jejich zdroji. To se týká také statických měničů kmitočtu, o kterých pojednává tento příspěvek.

3.7.   Porovnání aktivních a pasivních kompenzačních prostředků pro sítě VN

Ing. Naděžda Pavelková, Ing. Lukáš Drottner, ABB, s. r. o.

Vysoké nároky distributorů elektřiny na eliminaci negativních zpětných vlivů (harmonické, kolísání napětí flikr, nesymetrie) vedou k tomu, že klasická kompenzační zařízení pro sítě vysokého napětí tvořená pasivními prvky (kondenzátory, tlumivkami, odpory, případně dekompenzačním zařízením zajišťujícím plynulou regulaci kompenzačního výkonu) jsou stále ve větší míře nahrazována, podobně jako je tomu již delší dobu v sítích nízkého napětí, aktivními kompenzačními zařízeními na bázi výkonové elektroniky. Příspěvek porovnává tato dvě technická řešení. 

 

IV. BLOK - VÝKONOVÁ ELEKTRONIKA V ENERGETICE

Garant: Dr. Ing. Tomáš Bůbela tomas.bubela@elcom.cz

4.1.   Analýza zpětných vlivů vícepulzních zapojení usměrňovačů na napájecí síť.

Ing. Stanislav Kocman, Ph.D., VŠB Technická univerzita Ostrava

Článek se zabývá analýzou harmonických proudů generovaných do napájecí sítě střídavými regulovanými pohony s vícepulzními zapojeními usměrňovačů. Pro vlastní experimentální měření a simulace pro zvolené úrovně vybraných ukazatelů kvality napájecího napětí byly ověřovány dva typy těchto usměrňovačů, a sice dvanáctipulzní a osmnáctipulzní, oba v sériovém zapojení. Na míru omezení harmonických má vliv kromě způsobu zapojení a velikosti zatížení vícepulzních usměrňovačů, respektive jejich napájecích speciálních transformátorů, také úroveň zkreslení napájecího napětí a jeho nesymetrie v místě připojení takového pohonu k napájecí síti. Právě k těmto vlivům je rovněž přihlédnuto a pro jejich zvolené úrovně jsou provedeny odpovídající analýzy a výsledky prezentovány. Z experimentálních výsledků i z výsledků získanými na základě simulací měřených obvodů je zřejmé, že vícepulzní zapojení usměrňovačů představují velmi dobrá opatření pro omezení harmonických.

4.2.   Využití třífázového transformátoru k symetrizaci

Ing. Zdeněk Šustr, Ph.D., Univerzita Pardubice

Jednotlivé nesymetrické zátěže mají nepříznivý vliv na napájecí symetrickou napěťovou soustavu. Typickými příklady nesymetrické zátěže jsou například jednofázová trakční proudová soustava síťového kmitočtu (50 Hz), jednofázová elektrická pec, oblouková pec …

Navržené symetrizační zařízení umožňuje odebíraný výkon současně symetrizovat, kompenzovat jalový výkon a omezovat harmonické složky proudu. Jako základní díl je použit třífázový transformátor vhodného zapojení s terciárním vinutím. K transformátoru jsou připojovány filtrační a kompenzační větve, které jsou tvořeny součástkami s konstantními parametry. Sestavu doplňuje aktivní filtr.

4.3.   Vplyv deformácie priebehu napätia siete na činnosť paralelného aktivního filtra

Ing. Rastislav Pavlanin, Doc. Pavol Špánik, Ph.D., Žilinská Univerzita

Výkonové paralelné aktívne filtre PAF sú optimálnym riešením eliminácie negatívnych spätných vplyvov na sieť. Napriek tomu existuje niekoľko problémov, ktoré sú spojené s riadením a tiež samotnou kompenzáciou pomocou PAF. Článok ma snahu poukázať na problém spojený s deformáciou krivky napätia v mieste pripojenia nelineárnej záťaže a jej kompenzáciou. Cieľom je načrtnúť problém spojený s kompenzáciou na sínusový prúd siete pri deformovanom napätí. V takomto prípade dochádza k toku deformačného výkonu medzi sieťou a PAF. Dochádza tak ku kompenzácii necielených nelineárnych záťaží pripojených k sieti. Tento fakt má za následok nielen zvýšené nároky na riadiaci systém PAF, ale spôsobuje tiež jeho preťažovanie. Vzniká tak potreba predimenzovania PAF. Dokonca v určitých prípadoch (abnormálna deformácia krivky napätia siete, maximálne zaťaženie PAF vzhľadom k výkonu na nelineárnej záťaži) môže spôsobiť úplne zlyhanie funkcie PAF resp. jeho nenavrátne poškodenie.

4.4.   Jednotka záskokového zdroje s palivovým článkem

Ing. Pavel RECH, Ing. Petr Vaculík, Ing. Tomáš MLČÁK, Ph.D., VŠB Technická univerzita Ostrava

Článek se zabývá návrhem konstrukce výkonové části jednotky záskokového zdroje s palivovým článkem. Hlavní výhody této koncepce záskokového zdroje jsou bezhlučnost a nulové výstupní emise. Použití tohoto zdroje, který pracuje v ostrovním režimu, je univerzálnost, tj. nezáleží na typu připojené zátěže, jediné omezení je výstupní výkon zdroje cca 1kW.

Záskokový zdroj se skládá ze zdroje napětí, kterým je vodíkový palivový článek. Dále obsahuje superkapacitorovou baterii, která hradí špičkové odběry zátěže a má i funkci akumulační, pro případ dodávání energie zátěží. Úpravu napěťových hladin mezi palivovým článkem, superkapacitorovou baterii a stejnosměrným meziobvodem jednofázového střídače zajišťují pulsní měniče. Výstupním blokem jednotky záskokového zdroje je odvod jednofázového střídače, jenž vytváří potřebné výstupní střídavé napětí.

 

V. BLOK - IMPULSNÍ A VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ

Garant: Ing. Ivan Kabrhel, CSc. emcing@volny.cz

5.1.   Určení náhradního schématu odrušovacího filtru

Ing. Jiří Hájek, Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

Příspěvek se zabývá využitím algoritmu diferenciální evoluce (DE) při hledání parazitních parametrů součástek odrušovacího filtru. Zkoumaný filtr je popsán svým chováním, například průběhem vložného útlumu. Znalost parazitních parametrů součástek je nezbytný předpoklad správného přizpůsobení filtru v dané aplikaci, což přímo ovlivňuje účinnost odrušení. Na hledání parazitních parametrů součástek filtru je nahlíženo jako na optimalizační úlohu, která svojí náročností téměř vylučuje použití klasických postupů. DE algoritmus patří ke skupině evolučních algoritmů, které se v poslední době používají jako velmi účinný nástroj pro optimalizaci v technické praxi.

5.2.   Systém normalizace a zpracování technických zpráv EMC ve vysokofrekvenční oblasti

Ing. Ivan Kabrhel, CSc. EMCING s.r.o

Oblast rušení a elektromagnetické kompatibility pokrývá veškerý rozsah kmitočtů, které jsou v elektrotechnice technicky využitelné: od stejnosměrných systémů (tj. 0 Hz), až po oblast desítek GHz.  EMC v této vysokofrekvenční oblasti je pokryto co do normalizace řadou norem, se kterými se  běžní uživatelé v nf oblasti nesetkávají. V referátu je proto pro informaci odborníků v nízkofrekvenční oblasti popsán systém normalizace a zpracování technických zpráv EMC v celé vysokofrekvenční oblasti, kterou principiálně zpracovává speciální komise IEC nazvaná CISPR. Normy pro EMC zpracované v CISPR mají status IEC  a jsou pak v drtivé většině přejímány další evropskou normalizační organizací CENELEC a vydávány většinou bez modifikací.

 

VI. BLOK - KVALITA DODÁVKY A ODBĚRU ELEKTRICKÉ ENERGIE

Garant:  Prof. Ing. Pavel Santarius, CSc. pavel.santarius@vsb.cz

6.1.   Určovania kvality el. energie v jednofazovych sietach z nameranych hodnot cinneho vykonu a efektivnych hodnot napatia a prudu.

Prof. Branislav Dobrucký Ph.D., ŽU Žilina

Príspevok sa týka určovania kvality el. energie v jednofázových sieťach z nameraných hodnôt činného výkonu a efektívnych hodnôt napätia a prúdu. Posúdenie kvality odberu el. energie v jednofázových sieťach pri rôznej skladbe spotrebičov a rôznom zaťažení. Ide o určenie podielu reaktívneho výkonu, jalového a deformačného z celkového odoberaného zdanlivého výkonu, z čoho vyplýva aj zhodnotenie spotrebičov z hľadiska kvality odberu el. energie. Budeme vychádzať z nameraných hodnôt činného výkonu a efektívnych hodnôt napätia a prúdu. Pritom budeme rozlišovať dva prípady napájania: tvrdé harmonické s odchýlkami tvaru max. do 5 % a napätie skreslené vplyvom odberu spotrebičov s odchýlkami tvaru viac ako 5 %. Podrobnejšie je rozoberaný prípad impulzového odberu (PC, TVP, kompaktné žiarivky,..), kedy efektívna hodnota prvej harmonickej prúdu je menšia ako efektívna hodnota sumy vyšších harmonických zložiek, a deformačný výkon je dominantný a môže byť väčší ako činný a jalový výkon prvých harmonických.

Keďže takýto prípad je zjavne nepriaznivý z hľadiska dodávky elektrickej energie - zvýšené straty pri prenose – naskytá sa otázka, kto by mal tento stav riešiť: dodávateľ energie, či spotrebiteľ alebo výrobca zariadenia (spotrebičov), príp. štátna dotácia (ako vo Fínsku)? Odpoveď nie je jednoduchá, ani známa - bude to riešené v diskusii.

6.2.   Dlouhodobé monitorování paramertů kvality EE v distribučních sítích Severomoravského regionu

Prof. Pavel Santarius, CSc. a kol., FEI TU Ostrava

V příspěvku jsou uvedeny výsledky dlouhodobého monitorování vybraných parametrů kvality v distribučních sítích Severomoravského regionu a hodnocení trendů změn v průběhu let 1997-2005.

6.3.   Šíření flickeru od obloukové pece v průmyslových sítích

Prof. Josef Tlustý, CSc., a kol., FEL ČVUT Praha

Článek pojednává o možnosti eliminaci flickeru vyvolaného elektrickou obloukovou pecí v napájecí distribuční síti vvn, kterou je zásobována oblast středního Slovenska. Rušivé hodnoty flickeru je technicky možné omezit jak u vlastní výrobní technologie, tak konfigurací elektrické napájecí sítě. Článek rovněž uvádí možnosti eliminace pomocí pasivních, aktivních a hybridních filtrů. V závěru je provedeno stručné technicko-ekonomické zhodnocení možných řešení.

6.4.   Nové poznatky o výskytu a tlumení rezonančních přepětí v sítích VS JE Temelín

Ing. Oto Mareček, TES s.r.o., Pražská 597, 674 01 Třebíč

Během komerčního provozu obou bloků JE Temelín na nominálním výkonu dodávaném do elektrizační soustavy dochází v sítích VS, především při provozních manipulacích a zkouškách, ke vzniku rezonančních přepětí. Vzniklá rezonanční přepětí izolačně namáhají jednotlivé části sítí VS, a proto je snahou tyto děje co nejúčinněji zatlumit. V příspěvku jsou uvedena užitá technická opatření k zatlumení rezonančních přepětí v místech jejich výskytu a zhodnocena jejich účinnost.

6.5.   Spolehlivost technických zařízení z hlediska EMC

Ing. Edmund Pantůček, PHOENIX CONTACT, s.r.o.

EMC objektů a staveb z pohledu praxe. Analýza rizika a stanovení kritických bodů a míst v instalacích. Praktické přístupy ke zvýšení provozuschopnosti elektrických a elektronických zařízení. Optimalizace řešení - kompenzátory nebo technologická kázeň. Použití standardizace k prosazení požadavků EMC.


 ©ERU
Poslední aktualizace: 24. 08. 2018