Konference ERU

Odborné konference zaměřené na energetické rušení

v průmyslových a distribučních sítích

(Harmonické, kolísání napětí, nesymetrie a impulzní rušení...)

 

Nové téma konference ERU 2018 bude:

 

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA V NASTUPUJÍCÍ ELEKTROMOBILITĚ

 

 

 


Domů
Ke stažení
Minulé konference
Kontakt
Aktuality
Témata konferencí

 

Publikaci "Sborník konference ERU 2012"

je přiděleno

ISBN 978-80-260-3431-5

Sborník konference ERU 2012 je vydán v elektronické formě na CD ROM. Majitelé tohoto CD ROMu mají přístup neveřejné stránky ERU 2012.

Pro přístup do elektronického sborníku zadejte kód, který jste obdrželi emailem

 

Nezapomeňte si povolil "vyskakovací okna" ve vašem prohlížeči.

 

Program konference ERU 2012  (stáhnout v pdf)

I.   BLOK - Normy a předpisy EMC

1.1. Přechodná přepětí a jejich následné stavy distribuční soustavy a obnovitelných zdrojů

Ing. Jaroslav Šmíd, CSc

Přechodná přepětí vznikají při spínání napájecích vedení nebo např. od blesku. Při přechodných přepětích dochází k mimořádnému namáhání izolace všech součástí distribuční soustavy. To může mít za následek změnu jejich provozního stavu. Taková změna se zjišťuje detekováním složky reziduálního proudu. Výsledná složka reziduálního proudu se porovná s mezemi v IEC 60755 s následným případným včasným odpojením proudovým chráničem nebo se tato složka monitoruje podle ČSN EN 62020. Kromě toho se monitorují minimální požadavky na izolaci systémů obnovitelných zdrojů měřením rezistance funkční izolace a izolace uzemnění. U těchto zdrojů se monitoruje také stav ostrovního provozu vyvolaného přechodným přepětím v soustavě a případné včasné odpojení zdroje.

1.2. Terminologie přenosu a skladování energie během přechodu na obnovitelné zdroje

Ing. Jaroslav Šmíd, CSc

Zatímco technologie samotných obnovitelných zdrojů energie nyní pokročila v některých vyspělých zemích na takovou úroveň, že by jejich celkový výkon mohl zajistit celkovou roční požadovanou energii země. Pokulhává však technologie přenosu této energie do míst požadované spotřeby energie a zejména v požadovaných dobách. V souvislosti s tím ve vyspělých zemích probíhá výzkum technologie přenosu a skladování této energie, přičemž dostupné informace o tom jsou v angličtině přizpůsobené anglickým zvyklostem. Zatímco u dosavadních AC přenosových soustav (nyní na konci životnosti) hrozí "blackout", měly by se před případným přechodem na HVDC přenosové soustavy vyřešit jejich "DC circuit breakers". Například kapacity zásobníků na skladování energie se místo v MWh vyjadřují v jednotkách BTU a britských jednotkách množství zemního plynu. V současnosti by se měla vytvářet pokud možno jednotná a jednoznačná česká terminologie abychom se v budoucnu mohli vůbec domluvit jak to všechno dělat u nás.

1.3. Příprava nové evropské směrnice o EMC

Jaroslav Žáček – Elektrotechnická fakulta ČVUT Praha

Technický i legislativní vývoj v oblasti uvádění výrobků na společný evropský trh si vynutil potřebu jasnějšího rámce pro posuzování shody, akreditaci a dozor nad trhem. Společné zásady a referenční ustanovení pro přepracování stávajících právních předpisů v tomto směru byly stanoveny Rozhodnutím EP a Rady EU č. 768/2008/ES, komentovaným již na minulé konferenci ERU 2010, viz [1]. V dalším vývoji byl pak vybrán balíček deseti směrnic technické harmonizace, které budou přepracovány a uvedeny tak do souladu s těmito zásadami společného rámce pro uvádění výrobků na trh. V závěru uplynulého roku byly zveřejněny konečné návrhy těchto směrnic, mezi nimiž jsou pro oblast elektrotechnických výrobků zejména budoucí Směrnice o zařízeních nízkého napětí a Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě. Té se článek věnuje podrobně – jsou uvedeny a komentovány základní změny proti stávající platné směrnici.

II.   BLOK - Měření a vyhodnocování úrovní energetického rušení  

2.4. Problematika vyhodnocování parametru flicker

Ing. Martin Kašpírek, Ph.D., E.ON Česká republika, s.r.o.

Mezi nejvýznamnější parametry negativně ovlivňující kvalitu napětí v distribuční síti patří flicker. Příspěvek se zabývá možnostmi analýzy naměřených hodnot, kdy je nutné pro objektivní vypovídací schopnost o stavu flickeru v síti z vyhodnocení vyloučit vzorky, které byly ovlivněny poruchovými událostmi resp. jimi způsobenými poklesy nebo rychlými změnami napětí.  Vylučování vzorků se provádí z důvodu možné nespolehlivosti některých parametrů kvality napětí. Většina současně používaných analyzátorů kvality sítě umožňuje vyhodnotit kvalitu jak ze souboru všech vzorků, tak bez těch označených. Záleží tak na volbě uživatele, pro jaký způsob vyhodnocení se rozhodne. Správnost popsané metodiky je potvrzena vyhodnocením konkrétních případových měření, která poukazují také na nevhodnost obecného použití dlouhodobé míry vjemu flickeru Plt pro rozhodnutí o kvalitě napětí dle požadavků normy ČSN EN 50 160. Diskutována je také problematika nastavení mezí pro označení intervalů a možný vliv událostí na napětí na další parametry kvality napětí.

2.5. Pravidla D-A-CH-CZ pro posuzování zpětných vlivů v sítích vvn

Ing. Tomáš Hanžlík, EGC - EnerGoConsult ČB, s.r.o.

Uvedený materiál logicky navazuje na předchozí, tzv. „Základní dokument“ z roku 2007, týkající se posuzování vlivu jednotlivých zařízení připojovaných k sítím nn a vn, jehož hlavní části byly převzaty do PNE 33 3430 – 0. Pravidla pro sítě vvn obsahují postupy posuzování členěné vždy do dvou kroků, přičemž v prvním se porovnává poměr zkratového výkonu připojovaného zařízení a jeho výkonu se zadanou konstantou. Pokud v prvém kroku zařízení nevyhoví, přechází se na krok druhý. Pravidla obsahují i přehled hlavních opatření pro omezení zpětných vlivů.

2.6. Úroveň kvality elektřiny v sítích 110 kV a VN DS Č

Ing. František Kysnar, Ing. Karel Procházka, Ing. Radim Dušek, EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o.

 Příspěvek se věnuje úrovni kvality elektřiny ve vybraných bodech DS, které jsou osazeny trvalým sledování závazných a indikativních charakteristik napětí příp. trvalým sledováním jedné z nich. Hodnocena je celková úroveň kvality elektřiny v sítích 110kV (62 předávacích míst mezi PS a DS a 107 odběrných míst 110kV) a v 364 napájecích bodech sítí VN (10, 22 a 35 kV) a to podle nové ČSN EN 500160, Ed.3. Vzhledem ke dlouhodobému sledování těchto bodů přináší příspěvek meziroční změny či příp. trendy vybraných charakteristik napětí na uvedených napěťových hladinách.

2.7. Vliv vysoké penetrace OZE na úroveň kvality elektřiny v sítích NN.

Ing. Karel Procházka, Ing. Filip Brož, Ing. František Kysnar, EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o.

Závazky ČR k EU resp. platný Národní akční plán definují nezbytné minimum podílu výroby elektřiny v OZE na celkové spotřebě resp. možné maximum jejich výkonů v oblasti OZE. Tyto závazky společně s vhodně nastavenými finančními podmínkami vedly ke značnému nárůstu instalovaných výkonů těchto zdrojů, které se staly součástí našich distribučních soustav původně budovaných pro jednosměrný tok elektřiny z vyšších napěťových hladin k odběratelům.

S ohledem na předchozí hlavní směrování investičních záměrů do fotovoltaických elektráren připojovaných i do sítí NN se příspěvek věnuje hodnocení kvality elektřiny ve vybraném vzorku 80 sítí NN napříč ČR s velkým zastoupením fotovoltaických zdrojů.

V každé z těchto sítí bylo měřeno na jejich začátku, středu a na jejich konci. Celkem tak bylo, za pomoci pracovníků jednotlivých PDS, odměřeno cca 240 míst v sítích NN. Díky opakovaní této kampaně, která proběhla i v roce 2011, je možné posoudit meziroční rozdíly sledovaných veličin mezi těmito kampaněmi.

2.8. Omezení vlivu výroben na HDO

Ing. Hanžlík,T; Ing. Hanžlík J.; Ing. Bürger P. EGC - EnerGoConsult ČB, s.r.o

Rychlá výstavba výroben elektrické energie různých výkonů přináší s sebou kromě dalšího zpětné vlivy na elektrické sítě včetně vlivů na hromadné dálkové ovládání (HDO). Příspěvek se zabývá předpisy, které uvedené vlivy regulují, a v další části pak seznamuje s opatřeními, které byly a jsou realizovány s cílem omezit uvedené vlivy.

III.   BLOK - Zdroje energetického rušení a prostředky pro jeho eliminaci 

3.9. Porovnání činných ztrát různých druhů kompenzátorů jalového výkonu

Ing. Jaroslav Pawlas - ELCOM, a.s., Divize Realizace a inženýrink

Příspěvek porovnává činné ztráty různých druhů kompenzátorů jalového výkonu - rotačního synchronního kompenzátoru, nehrazené statické kompenzace, hrazené statické kompenzace, dynamické kompenzace s filtry a tyristorovým měničem (SVC) a statického synchronního kompenzátoru (STATCOM).

3.10. Eliminace emisí harmonických frekvenčních měničů low harmonic

Ing. Ing. Naděžda Pavelková, PhD - ABB, s. r. o.

Frekvenční měniče se stávají díky vzrůstající četnosti instalací jedním z dominantních zdrojů harmonických. Moderní konstrukcí vstupního usměrňovače lze emisi harmonických značně eliminovat. V příspěvku je popsán přístup jednoho z největších světových výrobců frekvenčních měničů k problematice emise harmonických.

3.11. Fotovoltaické elektrárny a jalový výkon

Ing. Jiří Holoubek - ELCOM, a.s.

S provozem fotovoltaických elektráren je v poslední době stále častěji spojován pojem jalový výkon. I mezi technickou veřejností je rozšířeno několik mýtů o faktické potřebě a způsobu regulace jalového výkonu. Společně s dalšími faktory má i kompenzace jalového výkonu vliv na celkovou energetickou bilanci FV zdroje.  

3.12. Zhoršení energetické bilance zařízení díky instalaci odrušovacích prostředků

Ing. Richard Jelínek - ELFIS, a.s.

Častým argumentem kritiků instalace odrušovacích prostředků jsou kromě nutných dodatečných nákladů také ztráty v těchto prostředcích, které zhoršují celkovou energetickou bilanci celého zařízení. Příspěvek ze zabývá vznikem ztrát v různých kombinacích filtrů používaných v silnoproudé elektrotechnice a jejich porovnáním se ztrátami, které by pro provozovatele vznikaly bez jejich instalace.

3.13. Aplikace skupiny pohonů Low harmonic ve vodárenslém provozu

Ing. Michal Abelovský - Vacon, s. r. o.

Při instalaci frekvenčních měničů do stávajících průmyslových sítí s omezeným výkonem vstupního transformátoru je potlačení generovaných harmonických důležitou podmínkou spolehlivého provozu těchto sítí. V příspěvku jsou popsány praktické zkušenosti s uváděním do provozu a zkušebním provozem skupiny frekvenčních měničů ve vodárenském provozu.

3.14. Kompatibilita elektrických lokomotiv v moderním pojetí

Radek Šafránek, ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Moderní elektrické lokomotivy používají různé typy měničů a spínacích přístrojů, pro komfortní a plynulou regulaci moderních pohonů. Pohony lokomotiv se používají na různých typech napájecích systémů. Napájecí napěťové systémy jsou jak stejnosměrné, tak střídavé. V současnosti je standardem používat motory jak asynchronní, tak synchronní. K regulaci těchto pohonů a vzhledem k napájecím napěťovým soustavám, je třeba různá škála usměrňovačů a střídačů. Je zřejmé, že pokud se používá rychlá spínací technika, je výstupem směs rušivých signálů. V integraci nové lokomotivy do stávající infrastruktury je třeba sledovat frekvenční spektra elektrických veličin a sledovat vliv na existující zabezpečovací zařízení. Výsledkem je sledování elektrických veličin ve frekvencích desítky Hz až jednotky GHz. Moderní pojetí EMC není pouze ve sledování frekvenčních spekter elektrických veličin. Je také nutné sledovat stabilitu sítě při integraci nové lokomotivy do infrastruktury.

 

IV.   BLOK - Výkonová elektronika v energetice

4.15. Hybridní regulace jalového výkonu fotovoltaických elektráren

Vladimír Korenc, Tomáš Bůbela, ELCOM, a.s.

Provozovatele fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem od 100 kW mají podle legislativy povinnost dovybavit elektrárnu nejen o regulaci činného výkonu, ale nově je požadována i regulace jalového výkonu. Příspěvek se zabývá problematikou a zkušenostmi s provozu hybridního způsobu řízení účiníku, který kombinuje spínanou a plynule řízenou kompenzaci. Požadavek na vytvoření tohoto zařízení byl především ekonomický, kombinací pasivní a aktivní části bylo dosaženo snížení investičních nákladů a vzhledem k nižším ztrátám i částečně provozních nákladů. Nicméně, z technického hlediska je dosažena vysoká dynamika a plynulost regulace.

4.16. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů

Václav Kůs, Tereza Josefová., ZČU v Plzni, FEL

Provozem polovodičových usměrňovačů stoupá podíl harmonických proudů (tzv. charakteristických harmonických), které jsou odebírány z napájecí sítě. Jeden z možných způsobů jak tyto harmonické minimalizovat je použití pulzního usměrňovače. Princip činnosti spočívá ve vhodném spínání tranzistorů, které umožňuje dvě základní funkce: a) udržet 1. harmonickou proudu odebíraného ze sítě ve fázi s 1. harmonickou napětí sítě, celkový účiník je přibližně 1, b) dosažení téměř sinusového odběru proudu z napájecí sítě. Ve spektru proudu odebíraného pulzním usměrňovačem z napájecí sítě jsou charakteristické harmonické zanedbatelné, objevují se zde nové harmonické, které jsou způsobeny spínacím kmitočtem. Tyto harmonické jsou však málo závislé na zátěži. Tím může docházet k tomu, že poměrná hodnota sledované harmonické je vysoká, přestože se v absolutní hodnotě jedná o nízké hodnoty. V práci je proveden stručný popis pulzního usměrňovače a jeho činnosti. Hlavní část je soustředěna na výsledky simulací a na měření v laboratoři.

4.17. Predbežné výsledky meraní fotovoltického striedača typu DFBI

Ing. Peter Čerňan, Delta Electronics (Slovakia)

Branislav Dobrucký, Žilinská univerzita v Žiline

V príspevku je prezentovaný experimentálny prototyp fotovoltaického (PV) striedača typu DFBI (Dual Flyback Inverter) a výsledky experimentálnych meraní na ňom. Primárne sú analyzované charakteristiky účinnosti, výstupné napätie a jeho harmonické, spolu so zaťažovacími charakteristikami striedača. PV striedač typu DFBI je schopný generovať nielen činný výkon ale aj jalový výkon vďaka svojej dvojkvadrantovej výkonovej topológií. Je zároveň schopný pracovať v móde autonómnej prevádzky. Je vhodné ho použiť pre cenovo citlivé aplikácie, kedže jeho cena je nízka vďaka konverzií energie v jednom stupni.

V.   BLOK - Impulsní a vysokofrekvenční rušení 

5.18. Potlačení vysokofrekvenčního rušení v provozech s velmi vysokým napětím

Reimar Vladislav., ČEPS, a.s., Kabrhel Ivan, EMCING, s.r.o.

Elektromagnetické prostředí v rozvodnách vvn a zvn je jedno z nejhorších, které se v technických provozech vyskytují. Lze očekávat jak přepěťové vlny na vodičích, tak silná elektromagnetická pole ustáleného charakteru v blízkosti zařízení velmi vysokého a vysokého napětí, krátkodobá tranzientní pole spojená s plánovanými i neplánovanými manipulacemi v rozvodnách a přepětí vyvolaná atmosférickými vlivy. Spolu s elektromagnetickými poli se nutně vyskytují rovněž indukovaná napětí v kabeláži sekundární techniky a vlastní spotřeby.

V referátu jsou ukázána měření, kterými byla ověřována kvalita ochrany elektronických (mikroprocesorových) systémů v rozvodnách vvn a zvn před elektromagnetickým rušením a jsou ukázány konkrétní výsledky. Porovnává se stav stability odrušovacích opatření a případné změny četností rušení a jeho vlastností, porovnávají se měření rušení ve stejných provozech provedená v různých časových obdobích v intervalu přibližně pěti roků.

5.19. Odhad tepelných ztrát sinusových a du/dt filtrů

Jiří Hájek, Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, katedra Elektrotechnologie

Článek se zabývá odhadem tepelných ztrát v sinusových, du/dt filtrech a tlumících RLC členech. Tyto filtry jsou používány pro zajištění bezpečného provozu a požadované úrovně EMC v soustavách motor - kabel - měnič. Jsou ukázány dva způsoby matematicky nenáročného výpočtu (postačuje program MS Excel) vedoucí ke shodným výsledkům. Výsledky článku mohou sloužit při praktických návrzích těchto obvodů, neboť autorovi je z praxe známo několik havárií způsobených nevhodným nastavením modulačního kmitočtu měniče a rezonančního kmitočtu filtru nebo nedostatečným dimenzováním.

5.20. Vysokofrekvenční kompaktnost – základ elektromagnetické kompatibility

Břetislav Kuťák, RAO s.r.o.

Zabezpečení elektromagnetické kompatibility v oblasti vysokofrekvenčního a impulsního rušení.

Teorie vysokofrekvenční kompaktnosti a její praktické využití při stavbě elektronických zařízení.

Analogie mechanické a elektromagnetické kompaktnosti, definice vysokofrekvenčně kompaktního elektronického zařízení, praktické příklady provedení vysokofrekvenčního obalu, návrh plošných spojů z hlediska vysokofrekvenční kompaktnosti, vhodné způsoby filtrace kabeláže a vysokofrekvenčních propojení, opatření pro potlačení rezonancí a kontrola rezonančních kmitočtů na modelových příkladech...

VI.   BLOK - Kvalita dodávky a odběru elektrické energie

8.21. Praktické možnosti eliminace vlivu rozptýlené výroby na kvalitu napětí

Ing. Martin Kašpírek, Ph.D., Ing. Jan Jiřička, Ing. David Mezera, Ph.D., Ing. Daniel Kouba, Ing. Martin Hroudný, Aleš Procházka , E.ON Česká republika, s.r.o.

Zásobovací území společnosti E.ON Distribuce, a.s. v České republice, spravované společností E.ON Česká republika, s.r.o., distribuuje elektřinu pro cca 1,5 milionu zákazníků. Do této distribuční sítě bylo v posledních několika letech připojeno cca 900MW rozptýlené výroby, přičemž většinu tvoří fotovoltaické elektrárny. Analýzami měření na reprezentativních vzorcích distribuční NN sítě byl identifikován cca v 20% NN sítí problém s nevyhovujícími odchylkami napětí resp. přepětím, které je způsobeno provozem obnovitelných zdrojů energie. Cílem práce je pak navrhnout opatření pro zlepšení tohoto nevyhovujícího stavu, která spočívají ve stabilizaci napětí v distribuční síti. Dopad řízení toků jalového výkonu Q u VN výroben je popsán jak teoreticky, tak doložen výpočtem nad případovou studií VN sítě s vysokým zastoupením zdrojů. Dopad změny nastavení úrovně výstupního napětí na transformátoru 110/23kV pomocí HRT je popsán také teoreticky, ale zejména jsou prezentovány výsledky praktických zkoušek, které proběhly během letního období roku 2012 v části VN distribuční sítě s nasazenými VN výrobnami. Závěrem je popsána možnost řízení napětí v NN síti nasazením distribučního transformátoru 22/0,4kV s regulací po zatížením, kdy je seznámeno s pilotním projektem společnosti E.ON osadit tyto samoregulační transformátory do vybraných dvou NN sítí s připojenými výrobnami.

6.22. Případová studie stanovení počtu poklesů napětí v distribuční síti 110 kV

Miloslava Tesařová, Západočeská univerzita v Plzni, Katedra elektroenergetiky a ekologie

Martin Kašpírek, E.ON Česká republika, s.r.o.

Příspěvek se zabývá problematikou stanovení počtu poklesů napětí v distribuční síti. V úvodu článek rozebírá silné a slabé stránky monitorování poklesů napětí a výpočetních metod pro predikci očekávaného počtu poklesů. Oba způsoby stanovení poklesů napětí jsou aplikovány v případové studii na konkrétní uzlové oblasti 110 kV. Na základě historických dat z trvale instalovaného analyzátoru kvality napětí (data z let 2006-2010) jsou vyhodnoceny reálné změřené počty poklesů, které jsou porovnány s výsledky jedné z klasických predikčních metod, která využívá údaje o poruchovosti sítě 110kV získané analýzou historických dat z informačního systému společnosti E.ON. Výsledky výpočtu jsou porovnány s výsledky měření a na jejich základě je provedena diskuze využití obou způsobů stanovení počtu poklesů napětí.

6.23. Dopad provozu OZE na garantované standardy kvality napětí

Ing. Martin Kašpírek, Ph.D.; E.ON Česká republika, s.r.o.

Příspěvek se zabývá problematikou provozu obnovitelných zdrojů energie ve vztahu k dodržení garantovaných standardů kvality napětí v distribuční síti NN. Při kumulaci zdrojů v části distribuční sítě nebo při některých provozních stavech soustavy může dojít vlivem provozu výroben k takovému zvýšení napětí v NN síti, které má za následek nevyhovění požadavků normy ČSN EN 50 160 z hlediska odchylek napájecího napětí. Teoretické analýzy jsou konfrontovány s výsledky měření na vzorku 23 reprezentativních NN sítí s nasazenými FVE NN. Na vzniklé přepětí jsou s ohledem na nastavení ochran střídačů citliví nejen provozovatelé FVE samotných, ale provoz výroben ovlivňuje kvalitu napětí v neprospěch i ostatních odběratelů, což zpravidla vede k reklamacím zákazníků na kvalitu napětí. Teoretické vyřešení takové situace je z pohledu distributora teoreticky možné jednoduchou provozní manipulací resp. přenastavením odbočky na napájecím distribučním transformátoru 22/0,4kV. Možnost této provozní manipulace je však nutné posoudit i s ohledem na dodržení odchylek napětí na konci i ostatních a to zejména delších a více zatížených NN vývodů z dané trafostanice a s ohledem na očekávané provozní stavy NN sítě např. při předpokládaném větším odběru v zimě z důvodu možného vytápění přímotopy/elektrokotly. Dále je navržena možnost nasazení distribučního transformátoru s regulací pod zatížením (samoregulačního transformátoru) a provedeno porovnání technických parametrů některých výrobců.

6.24. Kvalita napětí v distribuční síti a její vnímání z pohledu zákazníků

Ing. Martin Kašpírek, Ph.D., Ing.  David Mezera, Ph.D., Ing. Marek Poledňa, E.ON Česká republika, s.r.o.

Příspěvek se na základě statistických dat a systematických analýz tisíců přechodných měření VQ (Voltage Quality) provedených na jednotlivých napěťových hladinách distribuční sítě E.ON Distribuce,a.s. v letech 2006-2011 pokouší zmapovat obraz distribuční sítě z hlediska parametrů nevyhovujících požadavkům normy ČSN EN 50160.  Zákaznické hodnocení VQ v distribuční síti je založeno na analýze reklamací (stížnostech) na parametry napětí zákazníků společnosti E.ON Distribuce, a.s. obdržených v letech 2007-2011. Vyhodnocením těchto reklamací se autoři snaží identifikovat hlavní problémy zákazníků s parametry VQ. Protože většina zákazníků je připojena k distribuční síti NN, jsou vyhodnoceny reklamce zákazníků NN s ohledem na připojení do kabelové nebo venkovní NN distribuční sítě. Závěrem je navržena metodika pro zajištění požadované VQ v distribuční síti NN a odhadnuty náklady pro její zajištění.
 ©ERU
Poslední aktualizace: 24. 08. 2018